100% KATOLIKONG PINOY! BLOG
Abangan... magsusulat ulit tayo!

Pages

Wednesday, February 25, 2009

Miyerkules ng Abo
Miyerkules ng Abo, ito ang simula ng apatnapung araw na panalangin, pag-aayuno at pagninilay-nilay ng mga Katoliko. Hango ito sa pag-aalaala sa apatnapung araw na
pananatili ni Hesus sa ilang, at ang pagsunod sa kanyang yapak ng paghihirap at
pagsasakripisyo.


Sa araw na ito ay sinusunog ng mga naglilingkod sa altar ang mga palma na binendisyunan noong Dominggo de Ramos (Palm Sunday) ng nakaraang taon. Ang abo ng mga nasunog na tuyong palma ay iniipon at inihahalo ang langis (oil of the catechumens) o di kaya ay ang banal na tubig rito. Ito ay ipinapahid sa mismong araw ng Miyerkules. Kasabay ng pagpapahid ng hugis-krus sa noo ng pinapahiran, sinasabi ng pari o sinumang ministro ang mga sumusunod:


"Alalahanin mo, o tao, ikaw ay alabok, at sa alabok ka mauuwi"Ito ay bilang pagpapaala-ala ng totoong kalagayan ng tao: makasalanan at malayo sa kaluwalhatian ng Diyos. "Sapagka't ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Dios" (Roma 3:23). Pinaalala din nito ang unang lalaking nagkasala, si Adan, sapagkat sa kanya orihinal na sinabi ang mga katagang ito. Nangangailangan ang mga anak ni Adan ng isang Tagapagligtas, na Siyang magliligtas sa kanya sa ganap na pagkawala (simbolo ng abo). Kaya isa din sa mga sinasabi ng pari at ministro ay ganito:"Kayo'y mangagsisi, at magsisampalataya sa evangelio." (Marcos 1:15)Ang ebanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan, ay daan para sa ikaliligtas ng mga tao. Gaya na kung gaanong ikasamang balita ang pagsuway nina Adan at Eba sa utos ng Diyos at ang di maiwasang paghihirap at pagkamatay nila, isang magandang balita naman ang siyang gagapi rito. At ang magandang balita na ito ay ang mismong pagsunod ng Anak ng Diyos sa kalooban ng Diyos, paghihirap, pagkamatay, at pagkabuhay na muli Niya:

"Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid,
ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral,
na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong
pinananatilihan, Sa pamamagitan naman nito'y ligtas
kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang
ipinangaral ko sa inyo,
maliban na kung kayo'y
nagsipanampalataya nang walang kabuluhan.
Sapagka't ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang
akin namang tinanggap: na si Cristo ay namatay
dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan,
At siya'y inilibing; at siya'y muling binuhay
nang ikatlong araw ayon sa mga kasulatan"

(1 Corinto 15:1-4, akin ang pagdiriin)


Sa Bibliya, ang abo ay simbolo ng pagsisisi (Numeros 19:9, 19:17, Jonas 3:6, Mateo 11:21, and Lucas 10:13, and Hebreo 9:13) . Ang paggamit ng abo sa kasalukuyang panahon ay nagpapaalala sa tradisyonal na gawi ng mga sinaunang mga tao sa paggamit ng abo sa kanilang pagpepenitensiya. Is ana rito si Job, sa kanyang pagsasabi: "Narinig kita sa pakikinig ng pakinig; nguni't ngayo'y nakikita ka ng aking mata,Kaya't ako'y nayayamot sa sarili, at nagsisisi ako sa alabok at mga abo." (Job 42:5-6)


Ang abo ay isang sakramental, at hindi sakramento. Dahil ito ay isang sakramental, maaari itong ipahid sa kahit kanino hangga't Kristiyano. Iba ang sakramental (na isang bagay) sa isang sakramento (na isang gawain), na kung saan ay eksklusibo lamang sa mga katoliko.


Kahulihulihan, ang araw na ito ay araw ng awa at biyaya para sa ating lahat. Kaya't maging mapitagan sa pananampalataya, panalangin, pagtutol sa sarili, pag-aayuno at pagmumuni-muni. Pakabanalin natin ang ating mga sarili sa mga gawaing ito.

1 comment:

 1. Gusto mo ba ng online work?
  Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
  Email me: tirada_uno_23@yahoo.com / tiradauno@gmail.com / n.helphelphelp@gmail.com
  Contact Number: 09465046302
  For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/

  ReplyDelete