100% KATOLIKONG PINOY! BLOG
Abangan... magsusulat ulit tayo!

Pages

Friday, April 10, 2009

Huling Habilin: Mag-ibigan Kayo

"Magmahalan kayong magkakapatid". Ito ang madalas na habilin ng magulang na nahaharap sa kamatayan sa kanyang maiiwan na mga anak. Sa gayunding paraan, alam din ng Panginnong Hesukristo na dumarating na ang kaniyang takdang panahon. Sa pagkaalam niya na dumating na ang kaniyang oras, ang una niyang naisip ay ang pag-ibig niya sa mga taong kaniya (Juan 13:1), kaya pag-ibig din ang iiwanan niya sa mga ito."Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon, mag-ibigan kayo! Kung paano ko kayong inibig, gayundin naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." - Juan 13:34-35


Bakit ba pag-ibig ang kaniyang huling habilin sa mga alagad? Bakit hindi mga ari-arian? O di kaya ay isang posisyong mataas sa mundong ito? O di kaya ay bahay?

Simple lang ang mga sagot. Hindi siya makakabigay ng ari-arian dahil siya ay ipinanganak na mahirap. Wala siyang ari-arian. Hindi rin niya maibibigay ang isang mataas na posisyon sa mundong ito dahil ang kaniyang kaharian ay hindi ayon sa mundong ito. Hindi rin siya makakapagbigay ng bahay dahil siya man ay walang mapapatungan ng kanyang ulo sa pagtulog.

Bakit pag-ibig? Dahil sa pag-ibig, nawalan siya ng lahat ng mga ito. Ari-arian, kapangyarihan at tahanan. Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay na narito sa lupa, ngunit dahil sa pag-ibig ay pinili niyang magpakumbaba at maging taong tulad natin, taong nakapag-aangkin ng mga bagay sa pamamagitan ng mga butil ng pawis sa kanyang noo. Iniwan din niya ang kaniyang katungkulan sa kalangitan at nakisalamuha sa atin bilang tao. Nagpakababa siya at sumailalim sa mga posisyon ng mundong ito, sa gobernador at sa emperador. Iniwan niya ang kanyang mala-paraisong tahanan upang tumira kasama natin, unang una sa isang sabsabang malamig, pagkatapos ay sa mga tolda ng Ehipto, at sa Nazareth, hanggang kahit sa kanyang mga misyon ay wala nang bubungan at pader na siyang lalaban sa lamig at hamog ng gabi.

Pag-ibig. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.(Juan 3:16).

Patuloy na mag-iibig ang Diyos. Sa pag-aalay ni Cristo ng kanyang sarili sa paglilingkod sa mga disipulo noong gabing yaon, at sa pagbibigay ng kanyang katawan at dugo bilang tunay na pagkain at inumin natin, pag-ibig ang pinakarurok ng layunin at kahahantungan ng mga kilos ni Cristo. Mag-ibigan kayo, anya, dahil ako man ay umiibig sa inyo. Oo, wala nang iba pang bagay na maibibigay pa ang Diyos. Pag-ibig. Sarili.

No comments:

Post a Comment