100% KATOLIKONG PINOY! BLOG
Abangan... magsusulat ulit tayo!

Pages

Wednesday, December 16, 2009

SIMBANG GABI 2009: December 16, 2009


Unang Pagbasa
Isaias 45: 6-25

Ginawa ko ito upang ako ay makilala
mula sa silangan hanggang kanluran,
at makilala nila na ako si Yahweh,
ako lamang ang Diyos at wala nang iba.

Ako ang lumikha ng dilim at liwanag;
ako ang nagpapahintulot ng kaginhawahan at kapahamakan.
Akong si Yahweh ang nagpapasya ng lahat ng ito.

Padadalhan kita ng sunod-sunod na tagumpay,
parang mga patak ng ulan na bumabagsak sa lupa;
dahil dito'y maghahari sa daigdig ang kalayaan at katarungan.
Akong si Yahweh ang magsasagawa nito."


Si Yahweh ang lumikha ng kalangitan,
siya rin ang lumikha ng daigdig,
ginawa niya itong matatag at nananatili,
at mainam na tirahan. Siya ang maysabing,
"Ako si Yahweh at wala nang iba pang diyos.


Ipagtanggol ninyo ang inyong panig.
Magsanggunian kayo.
Sino ang makakapagsabi ng mga bagay na magaganap?
Hindi ba akong si Yahweh,
ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan?
Walang ibang diyos maliban sa akin.

Lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas,
kayong mga tao sa buong daigdig.
Walang ibang diyos maliban sa akin.

Ako ay tapat sa aking pangako at hindi magbabago,
at tutuparin ko ang aking mga pangako:
'Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan,
at mangangakong sila'y magiging tapat sa akin!'

"Sasabihin nila, si Yahweh lamang ang matuwid at malakas;
at mapapahiya ang sinumang sa kanya'y maghimagsik.

Akong si Yahweh ang magliligtas sa lahi ni Israel;
sila'y magtatagumpay at magpupuri sa akin."
Ebanghelyo (Gospel) Lucas 7: 18-23

Ang mga Sugo ni Juan na Tagapagbautismo

Ibinalita kay Juan ng kanyang mga alagad ang lahat ng mga pangyayaring ito. Kaya't tinawag ni Juan ang dalawa sa kanila at pinapunta sa Panginoon upang itanong kung siya na nga ang ipinangakong darating, o kung maghihintay pa sila ng iba. Pagdating doo'y sinabi nila kay Jesus, "Pinapunta po kami dito ni Juan na Tagapagbautismo upang itanong kung kayo na nga ang darating, o maghihintay pa kami ng iba." Nang mga sandaling iyon, si Jesus ay nagpapagaling ng mga maysakit at mga may matinding karamdaman at mga sinasapian ng masasamang espiritu. Marami ding mga bulag ang pinagkalooban niya ng paningin. Kaya't sinabi niya sa mga sugo ni Juan, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong nakita at narinig; nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga mahihirap ang Magandang Balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin!"

No comments:

Post a Comment